ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
A4 - Potravní sítě - Louka a pole Skladem

Přední strana naučné tabulky zobrazuje živou přírodu jako hierarchicky uspořádaný dynamický systém, v němž má každý živý organismus své místo a význam a narušení této křehké rovnováhy může způsobit závažné změny v životním prostředí, jehož součástí je i člověk. Zadní strany naučných tabulí přehledným způsobem zobrazují jednotlivá společenstva.

26 Kč

A4 - Čas Skladem

Obsah úspěšné naučné tabulky ČAS je zaměřen na osvojení si učiva především lehkou, hravou formou, podporující tvořivé poznávání hodin, částí dne, dní v týdnu, měsíců, ročních období... jejich sled a charakteristiku. Podstatnou část didaktické pomůcky tvoří ilustrace a kruh, který je zároveň hodinami i podkladem pro měsíce a roční období. Zadní pracovní strana slouží k procvičování i dalšímu rozvíjení dětské kreativity i fantazie.

26 Kč

A4 - Desetinná čísla Skladem

Didaktická pomůcka jejíž obsah je členěn na 6 částí: osvojení si pojmů desetinná čárka, desetina, setina, tisícina, zápis desetinných zlomků desetinným číslem, psaní a čtení desetinných čísel a jejich zobrazování na číselné ose, zaokrouhlování desetinných čísel, převody jednotek délky a hmotnosti.

26 Kč

A4 - Členění obratlovců Skladem

Způsob zpracování naučné tabulky umožňuje poznávat a rozlišovat jednotlivé třídy obratlovců prostřednictvím vyjmenovaných charakteristických znaků a zobrazených živočišných druhů. Obsah tabulky tvoří kromě základní charakteristiky pod kmene obratlovců a jeho tříd i tabulka se zařazením tohoto podkmene do systematického členění živočišné říše. Oboustranný produkt, zadní strana je pracovní verzí přední.

26 Kč

A4 - Členění savců Skladem

Způsob zpracování naučné tabulky umožňuje poznávat a rozlišovat jednotlivé řady savců prostřednictvím vyjmenovaných charakteristických znaků a zobrazených živočišných druhů. Obsah tabulky tvoří kromě základní charakteristiky třídy savců a jejich řad i přehledné třídění savců na podtřídy. Součástí je i zobrazení stavby kostry a vnitřních orgánů kočky domácí a označení vybraných kriticky ohrožených druhů. Oboustranný produkt, zadní strana je pracovní verzí přední.

26 Kč

A4 - Dopravní značky Skladem

Oboustranná didaktická pomůcka pomáhá v učení základních pravidel účastníků silničního provozu. Děti se učí, jak se bezpečně chovat v roli chodce a cyklisty. Obsah 1. dílu tvoří přehledně uspořádané důležité dopravní značky pro chodce a cyklisty, které mají děti umět pojmenovat a charakterizovat. Zadní strana tabulky slouží na přezkoušení.

26 Kč

A4 - Pády a pádové otázky Skladem

Praktická didaktická pomůcka napomáhá zvládnout učivo z tvarosloví a přispívá k lepšímu osvojení a používání správných gramatických tvarů v ústním projevu.

26 Kč

A4 - Potravní sítě - Les Skladem

Přední strana naučné tabulí zobrazuje živou přírodu jako hierarchicky uspořádaný dynamický systém, v němž má každý živý organismus své místo a význam a narušení této křehké rovnováhy může způsobit závažné změny v životním prostředí, jehož součástí je i člověk. Zadní strana naučné tabulky přehledným způsobem zobrazují jednotlivá společenstva.

26 Kč

A4 - Potravní sítě - Voda Skladem

Přední strana naučné tabulky zobrazuje živou přírodu jako hierarchicky uspořádaný dynamický systém, v němž má každý živý organismus své místo a význam a narušení této křehké rovnováhy může způsobit závažné změny v životním prostředí, jehož součástí je i člověk. Zadní strany naučných tabulí přehledným způsobem zobrazují jednotlivá společenstva.

26 Kč

A4 - Čísla 1 až 10 Skladem

Oboustranná didaktická pomůcka ve dvou dílech s vyobrazením čísel od 1 do 10. Názorné zobrazení rozkladu čísel pomáhá utvrzovat tyto znalosti a dovednosti: čtení a zápis čísel 1 až 10, počítání předmětů v daném souboru s využitím názorných obrázků, sčítaní a odčítání do 10. Zadní strany didaktické pomůcky jsou určeny k procvičování a přezkoušení.

26 Kč

A5 - Fyzikální veličiny a jednotky Skladem

Obsah didaktické pomůcky tvoří přehledná tabulka fyzikálních veličin a jednotek.
Fyzikální veličiny jsou rozděleny na základní a odvozené a jsou charakterizovány značkou, jednotkou a vztahem pro jejich určení.
Zadní strana  je určena k procvičo

18 Kč

A4 - Zlomky Skladem

Naučná tabulka usnadňuje žákům osvojit si pojmy celek, část, čitatel, jmenovatel, zlomková čára a pomocí názorných obrázků určovat polovinu, čtvrtinu, třetinu daného celku.
Pomáhá i při sčítání zlomků se stejným jmenovatelem v jednoduchých případe

26 Kč

A4 - Geometrie – úhel Skladem

Naučná tabulka přináší přehledný souhrn učiva o úhlech.
Přední stranu tvoří kromě úvodního vysvětlení základních pojmů – úhel, rameno, vrchol, vnitřní bod úhlu, velikost úhlu, stupeň, minuta, úhloměr – i přehledně ilustrovaná tabulka s tříděním úh

26 Kč

A4 - Geometrie – trojúhelník Skladem

Naučná tabulka přináší souhrn učiva o trojúhelníku.
Přední stranu tvoří kromě vysvětlení základních pojmů – vrchol, strana, protilehlá strana, vnitřní úhel trojúhelníku – i přehled třídění trojúhelníků podle délek stran a podle velikosti vnitřníc

26 Kč

A4 - Procenta Skladem

Naučná tabulka přináší souhrn učiva o procentech.
Přední stranu tvoří kromě vysvětlení základních pojmů – procento, základ, procentuální část, počet procent, výpočet 1% – i přehledně ilustrovaná tabulka s řešením slovních úloh na výpočet procent,

26 Kč